+48 91 434 72 09 / 607 216 866 biuro@odtj-szczecin.pl
 szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Organizujemy liczne szkolenia zawodowe, m.in. kwalifikację wstępną w Szczecinie. To kurs na przewóz rzeczy albo osób dla nowych kierowców, którzy planują wykonywać przewóz drogowy. 

 

Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371

U S T AWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy

Art. 39a.

1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

1) ukończyła:

 a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

Art. 39b2 .

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.

 

Kwalifikacja wstępna dla kategorii C, C+E lub D, D+E składa się z 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • dla prawa jazdy wszystkich kategorii - teoretyczna część podstawowa, obejmująca 195 godzin zajęć teoretycznych,
 • dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E - część specjalistyczna, obejmująca:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych, 
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 2 godziny z wykorzystaniem symulatora jazd.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia kierowcę do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który zamierza pracować w przewozach drogowych i uzyskał:

 • Prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009r.,
 • Prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008r.

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

W naszej szkole nauki jazdy w Szczecinie zapewniamy nie tylko szeroką ofertę szkoleń, ale też wysoki poziom merytoryczny. 

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Aby przystąpić do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, należy przebywać co najmniej 185 dni w roku na terenie RP lub studiować od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Do szkolenia może przystąpić również osoba, która nie jes obywatelem państwa członkowskiego UE, ale ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut i obejmuje:

 • test podstawowy - 20 pytań,
 • test specjalistyczny - 10 pytań.

W celu uzyskania pozytywnego wyniku, należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 16 pytań w części podstawowej i co najmniej 5 pytań w części specjalistycznej.

Kurs kwalifikacji wstępnej można też zrobić w trybie przyspieszonym.

Nauka Jazdy OKK - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Kontakt
tel.: +48 91 434 72 09 / 607 216 866
e-mail: biuro@odtj-szczecin.pl
Czynne: PN-PT 9:00-17:00
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974