szkoła jazdy Szczecin
kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna kod 95

W celu zapisania się na kurs kwalifikacji wstępnej należy posiadać profil kierowcy zawodowego (nr PKZ).

Kwalifikacja wstepna kod 95 jest szkoleniem dla kandytaów na kierowców zawodowych z zakresu przewozu rzeczy lub osób, zwane świadectwem kwalifikacji. Należy je odnawiać co 5 lat. 

Kwalifikacja wstępna dla kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E składa się z 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • dla prawa jazdy wszystkich kategorii – część podstawowa, obejmująca 194 godzin zajęć teoretycznych i odbywa się w formie e-leaeningu  
  • dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E – część specjalistyczna, obejmująca:
    • 66 godziny zajęć teoretycznych, 
    • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, 
    • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 2 godzinę z wykorzystaniem symulatora jazd.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawnia kierowcę do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez WORD.

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego (PKZ), o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

1) zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

 3) nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371

U S T AWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 

Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
6) ukończyła szkolenie okresowe.
1a. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;
7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Nauka Jazdy ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Sp. z o.o.
al. Papieża Jana Pawła II 50
70-413 Szczecin
Czynne: PN-PT 9:00-16:30
Bank: SANTANDER
Nr konta: 25 1090 1492 0000 0001 4478 9974